GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık Hizmeti

Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Yasal Bir Zorunluluk


Kişisel verilerin korunması insan hakkıdır ve esasen özel hayatın korunması hakkından doğmuştur. Avrupa coğafyasında ülkemizin de içinde olduğu 47 üyeli Avrupa Konseyi’nde Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (CETS108) ile, aday ülke konumunda olduğumuz Avrupa Birliği’de ise gerek Temel Haklar Şartı’nda gerekse kişisel verilerin korunmasına münhasır müktesebatta kişisel verilerin korunması hakkı düzenlenmiştir.

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, Anayasamızın 20.maddesinde düzenlenerek Anayasal güvenceye kavuşmuştur.

 

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

 

AB’deki gelişmeler doğrultusunda, ülkemizde de AB’ye katılım sürecinde, AB müktesebatı doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Anayasada öngörülen hüküm gereğince 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, böylece kişisel verilerin korunması için hukuksal altyapı tamamlanmıştır.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

 

Şirketinizin işlemlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun belirlediği standartlara uygun hale getirilmesi konusunda size danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Beş önemli adımda sizlere yardımcı olmaya hazırız;

 

  1. Kişisel verilerin korunmasının sağlanabilmesi için öncelikle müşterilerinize ve çalışanlarınıza ilişkin hangi veriyi edindiğiniz ya da topladığınızı belirlenmesi risk analizi için birinci önceliğimiz,

 

  1. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi,

 

  1. Kişisel verilerini edindiğiniz bireylere yönelik sorumluluklarınız  ve olası bir hak ihlalinde neler yapılması gerektiğine yönelik prosedürlerin belirlenmesi,

 

  1. Kişisel verileri işleyen personele yönelik eğitim vermek,

 

  1. Hazırlanan dokümanların hali hazırda kullanılan yönetim sistemlerine entegrasyonu konusunda bilgilendirme yapmak.

 

 

 

 

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62